Stredisko sociálnych služieb
Kanianka n.o.

Sme zariadenie pre seniorov nachádzajúce sa v obci Kanianka, okres Prievidza. S kapacitou 41 miest poskytujeme sociálnu starostlivosť a služby formou celoročného pobytu v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách.

Poskytujeme komplexnú pomoc a poradenstvo pri odkázanosti na pomoc inej osoby. Zabezpečujeme ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť individuálne po zohľadnení možností každého klienta.

Opis zariadenia

Stredisko sociálnych služieb Kanianka n.o.(ďalej len „SSS Kanianka, n. o.“) je situované v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja, v okrese Prievidza. Obec Kanianka leží v strednej časti Hornonitrianskej kotliny, blízko mesta Bojnice. Obec leží v nadmorskej výške 318 m n.m. Obec má v súčasnosti cca 5 000 obyvateľov.

Nezisková organizácia je právnická osoba založená v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. To znamená, že všetky príjmy sú použité na prevádzku a podporu činnosti SSS Kanianka, n. o. a tiež na zvýšenie kvality života klientov tohto subjektu.

SSS Kanianka, n. o. začala prevádzku dňom 5.1.2004 v obci Kanianka. Budova, v ktorej je situované zariadenie pre seniorov Kanianka a je v nej aj sídlo SSS Kanianka n.o. je trojpodlažná, izby klientov na jednotlivých podlažiach sú dvoj a trojlôžkové. Má kapacitu 41 klientov. Na prízemí sa nachádza kuchyňa a technické zázemie zariadenia a časť obytných priestorov Ostatné obytné priestory so sociálnym vybavením sú rozložené na 1.a 2. poschodí.

Bývanie

1, 2 a 3-lôžkové izby

Stravovanie

5x denná strava

Zaopatrenie

Upratovanie, pranie, údržba šatstva

Poradenstvo

Podľa potreby

Záujmová, kultúrna a náboženská činnosť

TV, časopisy, knihy, bohoslužby

Poskytovanie osobného vybavenia

Ak občan nemá osobné vybavenie

Podpora účasti na spoločenskom živote

Spoločenská miestnosť, altánky

Zabezpečenie úschovy cenných vecí

Podľa potreby

Kontakt

Riaditeľ:
Ing. Emil Tomanec

Adresa:
Stredisko sociálnych služieb Kanianka n.o.
Nová 596/14
972 17 Kanianka

Telefón:
046/540 00 90 prac. dni 7:00-15:00
0903 680 469 prac. dni 7:00-15:00 (riaditeľ)
046/540 00 91 prac. dni po 15:00 a víkend

Email:
ssskanianka@gmail.com

IČO:
36119539